KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN 1, 2, 3 - Bộ môn DTVT - HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018

Thi gian thc hin:

Tun hc k

Ni dung

Ghi chú

1
(14/08
20/08)

Phân công GVHD
SV liên h
GVHD nhận đề tài

- Sau ngày 20/8, những SV chưa nhận đề tài skhông thc hiện đồ án.

2
(21/08
27/08)

Duyệt đề tài và nhim vụ đồ án

- Nhim vụ đồ án yêu cu ghi chi tiết để SV có thể điền ni dung vào Phiếu Xác Nhn Quá Trình Thc Hiện Đồ Án (xem chi tiết bên dưới)

3
(28/08
03/09)

SV nhn nhim vụ đồ án (phi có chký của GVHD và Trưởng BMôn)

- SV không được bắt đầu thc hiện đồ án nếu chưa nhận được tnhim vụ đồ án có đầy đủ chký.

- Tt ccác SV thc hiện đồ án hn chót 3/9 phi nhận được tnhim vụ đồ án tGVHD. Yêu cu chú ý thc hin đúng quy định.

- TNVĐA chgiao mt lần, SV lưu ý bo qun.

4
(04/09
10/09)

Bắt đầu tính thi gian thc hiện đồ án

-SV chỉ thc hiện đồ án khi có tờ nhim vụ đồ án

7 (25/09 1/10)

Kim tra 50% tiến độ đồ án

- SV không tham gia kim tra hoc SV không thc hiện đúng tiến độ sbị đình chỉ đồ án

- Khi tham gia kim tra 50% tiến độ, SV phi mang tNhim vđồ án và Phiếu xác nhn quá trình thc hin đồ án theo để hội đồng kim tra.

14 (13/11 19/11)

SV nộp đồ án

- Vvic nộp đồ án, xem mc Lưu ý bên dưới

15 (20/11 26/11)

Tchc hội đồng chm đồ án


Lưu ý
:

 1. GVHD gp trc tiếp tt cả SV để giao đề tài, hướng dn cách thc thc hiện đồ án, quy định... trước 03/09. Tt cả các SV đều phi nhận được tnhim vđồ án (có đầy đủ chký) trước 03/09.

 2. Mi SV khi thc hiện đồ án phi in Phiếu xác nhn quá trình thc hiện đồ án (mẫu bên dưới). Yêu cu SV phi báo cáo tiến độ (gp trc tiếp, không báo cáo qua email) đồ án vi GVHD ít nht 2 tun/ln. Mi ln báo cáo, SV ghi rõ chi tiết nội dung đã thực hiện được vào phiếu và xin chký xác nhn ca GVHD. (GVHD ký xác nhn ni dung theo từng đợt báo cáo quá trình, không ký mt ln tt cả các đợt báo cáo quá trình ca SV). Khi kiểm tra tiến độ 50%, Phiếu xác nhận quá trình thực hiện đồ án phải có chữ ký xác nhận nội dung của ít nhất 2 đợt báo cáo quá trình và khi bảo vệ đồ án phiếu xác nhận quá trình thực hiện đồ án phải có chữ ký xác nhận nội dung của ít nhất 4 đợt báo cáo quá trình. SV nào không đảm bo quá trình thc hiện đồ án sbị đề xuất đình chỉ đồ án.

 3. Kim tra 50% tiến độ đồ án: SV không tham gia kim tra tiến độ sbị đình chỉ đồ án. Khi đến kim tra phải đem theo tờ nhim vụ đồ án (có đầy đủ chký), phiếu xác nhn quá trình thc hin đồ án, và tt cnội dung đồ án mà SV đang thực hiện. SV nào không đảm bo quá trình thc hin đồ án sbị đề xuất đình chỉ đồ án.

 4. Sinh viên trình bày báo cáo đồ án theo mẫu báo cáo ĐATN (download trên website Khoa), đính kèm tnhim vđồ án đã được bmôn duyt (có chký của GVHD và Trưởng BM). Sinh viên trình bày báo cáo sai quy định sbtrừ điểm báo cáo hoặc đình chỉ bo vtùy mức độ.

  Son slide báo cáo (tối đa 15 slides), in ra đính kèm sau cuốn báo cáo.

 5. Cun báo cáo phi có xác nhn và chký của GVHD đã kiểm tra ni dung và hình thức, đồng ý cho SV ra hội đồng chm đồ án.

  1. File word của báo cáo đồ án SV (bao gm code nếu có phải để trong phn phlc) phi np lên website check đạo văn (SV sẽ được thông báo cthkhi nộp đồ án). Báo cáo đồ án nếu bphát hin sao chép (trên 30% ni dung bao gm trích dẫn toàn văn) sẽ bị 0 điểm.

  2. Đặt tên file báo cáo hoàn chỉnh: (x là tên đồ án = 1 hoc 2 hoc 3)

  • File báo cáo (MS word): DAx_HK1_1718_MSSV_Hoten.doc

  • File power point: DAx_HK1_1718_MSSV_Hoten.ppt

   VD: DAx_HK1_1718_ 41202109_Nguyen_Van_A.doc  
 
6. Toàn bnội dung đồ án (Word, Power point, code, kết qumô phỏng...) nén vào file .zip hoặc .rar np trên elearning (scó thông báo cth) trước ngày np quyn báo cáo. File .rar cũng được đặt tên như trên. VD: DAx_HK1_1718_MSSV_Hoten.rar

7. Th
i gian np quyển báo cáo đồ án: Ngày 14/11/2017 từ 8:00 AM đến 5:00 PM. SV np quyn báo cáo cho GVHD hoc np tại văn phòng khoa Điện (C008). Lưu ý: Khi nộp, SV phi yêu cu được ký tên vào danh sách nộp đồ án (ghi họ tên, MSSV, tên đề tài, gi+ ngày np và ký tên). SV không np quyển báo cáo đúng hạn sẽ không được ra hội đồng chấm đồ án. 5:00 PM ngày 14/11/2017, GV quản lý đồ án sthu tt cả báo cáo đồ án từ GVHD và văn phòng khoa. Bmôn không gii quyết bt cứ trường hp nào np trbáo cáo.

8. Báo cáo đồ án sau khi np vào nếu nằm trong các trường hp sau sẽ không được bo vệ trước hội đồng:

      a. Không có tnhim vụ đồ án (có chữ ký đầy đủ) hoc không có phiếu xác nhn quá trình thc hiện đồ án (có ít nht xác nhận 4 đợt báo cáo quá trình) hoc không có xác nhn ca GVHD đồng ý cho ra hội đồng chấm đồ án
 1. Cun báo cáo bn in np khác ni dung so vi file np lên hthng kiểm tra đạo văn

 2. Cun báo cáo không có slide thuyết trình đính kèm hoc phlc code (nếu có) sdng trong

  đồ án

 3. Cun báo cáo sai mu hoàn toàn so vi quy định

Các trường hợp khác như sai lỗi chính t, nội dung trình bày không đủ và hp lý, sai mt slỗi... sẽ btrtối đa 2 điểm đồ án. 

 1. Hội đồng chm đồ án (bao gm 2 GV: GVHD và GVPB cùng chấm đồ án ca SV). SV khi bo vệ trước hội đồng phi ký tên vào danh sách bo v. Nếu không ký tên, mi thc mc vsau nếu có sẽ không được gii quyết.

 2. Khi ra hội đồng chấm đồ án, SV mang theo mch, mô hình, mô phỏng... Tt ccác board mch phi có MSSV và htên. 

Copyright © 2014-2016. Khoa Điện - Điện tử - Đại học Tôn Đức Thắng.
ĐC: Phòng C008, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (84-8) 37 755 028. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.